* You can find the english text below

Fonk magazine

tarieven advertenties

- 2/1 pagina €3.500,-
- 1/1 pagina €1.750,-
- coverpositie 10% toeslag

Overige formaten en tarieven op aanvraag.
Op onze tarieven wordt geen bureaukorting verleend.
Er wordt in de prijsstelling geen onderscheid gemaakt tussen zw/w, steunkleur en full colour.
 

voorwaarden

Reservering advertentie uiterlijk één week voor verschijningsdatum.
Inzending repromateriaal uiterlijk één week voor verschijningsdatum.
Annulering advertentie uiterlijk twee weken voor deadline.
Reserveringen van een jaarcampagne kunnen één maand na reservering niet meer geannuleerd worden.
 

advertentieformaten (breedte x hoogte)

- 1/1 pagina bladspiegel 210 x 297 mm
- 1/1 pagina zetspiegel 184 x 266 mm
- 2/1 pagina bladspiegel 420 x 297 mm
- 2/1 pagina zetspiegel 394 x 271 mm

Bij aflopende advertenties dient rekening gehouden te worden met 3 mm overvul rondom in verband met afloop.
 

editorials & coproducties Fonk magazine

Editorials worden altijd door de Fonk redactie geschreven en sluiten naadloos aan bij de content van het magazine. Aan te leveren beeld minimaal 300 dpi en logo als vector/eps bestand. Na opmaak volgt altijd een proef voor akkoord.

Meer informatie over de mogelijkheden? Mail sales@fonkmagazine.nl

 

App Fonk magazine

De digitale editie van Fonk magazine is zowel op desktop als in de Fonk app beschikbaar. Abonnees hebben hier toegang tot de nieuwste editie én het archief van Fonk magazine.

In de app kan geadverteerd worden met de volgende formaten (b x h):

Mobile portrait: 1024 x 600 px
Mobile landscape: 2048 x 1200 px
Tablet portrait: 1440 x 750 px
Tablet landscape: 2880 x 1500 px

Het breedte formaat van de bovenstaande banners is verplicht en kan niet worden gewijzigd. De hoogte is afhankelijk van de content en kan in overleg worden aangepast.

 

fonkmagazine.nl

fonkmagazine.nl is een publicatie van Fonk media. Onder fonkmagazine.nl vallen de sites fonkmagazine.nl en de Fonk daily nieuwsbrief. Maandelijks bereikt fonkmagazine.nl ± 20.000 tot 50.000 unieke bezoekers. Het aantal pageviews varieert van 100.000 tot 175.000 pageviews per maand. Naast fonkmagazine.nl zijn er offline activiteiten in het mediumtype print, namelijk Fonk magazine dat elke twee weken verschijnt (print en digitale uitgave) en de jaarlijke bureauspecial Red alert (print en digitale uitgave).
 

display advertising

Er kunnen GIF, JPG en Flash (SWF) advertenties worden aangeleverd. Flash (swf) dient van een clicktag te worden voorzien. Alle bestanden hebben een maximale bestandsgrootte van 1 mb.

- Leaderboard: 728 x 90 CPM €15
- Large rectangle: 336 x 600 CPM €20
- Halfpage: 336 x 600 CPM €40
- Medium halfpage: 300 x 600 CPM €40

 

voorwaarden

De campagne wordt uiterlijk drie dagen na aanlevering van het advertentiemateriaal geplaatst.
 

tarieven betaalde online content

Voor commerciële posts op de website geldt een tarief van €450,- per artikel. Bij afname van 10 posts of meer, is het tarief €350 per post.

De tekst wordt geplaast inclusief hyperlinks en beeld. De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te weigeren.

 

Fonk daily

Dagelijks versturen wij een e-mail nieuwsbrief aan ± 7.000 abonnees. De lezers worden geïnformeerd over media-, bureau-, marketing- en financieel nieuws.
De lezers van fonkmagazine.nl (en Fonk magazine): brand-, product- en marketingmanagers, mediaspecialisten, advertisingmanagers, creatieven waaronder ontwerpers en artdirectors en copywriters, designers, fotografen, streetartist, kunstinstellingen, pr-functionarissen, marktonderzoekers; kortom iedereen die betrokken is bij of werkt in de (Nederlandse) marcom industrie.
 

adverteren in Fonk daily

In de nieuwsbrief kan geadverteerd worden met 2 formaten:

- Fullbanner 468x60 (max. 350 kb) .jpg of .gif
- Advertorial (max 50 woorden, grootte logo max. 120x120) Word en .jpg of .gif
 

tarieven nieuwsbrief Fonk daily

- Fixed fee fullbanner € 600,- per week
- Fixed fee fullbanner € 175,- per dag
- Fixed fee staande banner € 500,- per week
- Fixed fee staande banner € 150,- per dag

 

Red alert

algemene gegevens

titel: Red alert
speciale uitgave van: Fonk magazine
advertentie exploitatie: sales@fonkmagazine.nl
hoofdredactie: Nicolette Hulsebos / redactie@fonkmagazine.nl
traffic/productie: Manouk Kronen / traffic@fonkmagazine.nl
verschijningsdatum: najaar 2024
oplage: ca. 5.000 exemplaren
uitgave: digitaal en print

 

technische gegevens

drukprocédé: vellen offset
repro materiaal: hoge resolutie certified, opbouw full colour

 

deelname Bureau Klanttevredenheidsonderzoek

per bureau: €115 (excl. BTW)

 

bedrijfspresentatie

Een bedrijfspresentatie bevat standaard vier pagina's. Dit is uit te breiden per twee pagina's.

vier pagina's:
- Early bird tarief: €1.950,- (excl. BTW)
- Normaal tarief: €2.500,- (excl. BTW)

 

aanleverspecificaties bedrijfspresentaties

Algemene bedrijfsinformatie dient aangeleverd te worden als een los tekstdocument. Dit wordt door ons opgemaakt en geplaatst aan de linkerzijde van de openingsspread.

- openingsspread: 363 x 254 mm (b x h)
- daaropvolgende spread: 430 x 254 mm (b x h)

 

advertentiepagina's

- 1/1 pagina: €1.000,- (excl. BTW)
- 2/1 pagina: €1.850,- (excl. BTW)
cover posities: 10% toeslag

 

aanleverspecificaties advertentiepagina's

Bij aflopende advertenties dient rekening gehouden te worden met 3mm extra rondom i.v.m. afloop en 10 mm rugdikte

- 1/1 pagina: 225 x 300 mm (b x h)
- 2/1 pagina: 450 x 300 mm (b x h)
 

contact sales

Fonk media
Amsterdamsestraat 3A
1398 BK Muiden

T. 0294-262360
M. 06-53960249
E. sales@fonkmagazine.nl

 

English version

Read further below to find the english version of our various advertisement specifications. 

Fonk magazine

Advertising Rates

- 2/1 page €3,500
- 1/1 page €1,750
- Cover position 10% surcharge

Other formats and rates available upon request.
No agency discount is granted on our rates.
No distinction is made in pricing between black and white, spot color, and full color.

 

Terms and Conditions

Ad reservation deadline is one week prior to the publication date.
Submission of repro material is required one week prior to the publication date.
Ad cancellation deadline is two weeks prior to the deadline.
Reservations for a year-long campaign cannot be cancelled one month after reservation.

 

Ad Formats (width x height)

- 1/1 page trim size 210 x 297 mm
- 1/1 page type area 184 x 266 mm
- 2/1 page trim size 420 x 297 mm
- 2/1 page type area 394 x 271 mm

For bleed ads, a bleed allowance of 3 mm should be considered around all sides.

 

Editorials & Co-productions in Fonk Magazine

Editorials are always written by the Fonk editorial team and seamlessly align with the content of the magazine. Images should be submitted in minimum 300 dpi resolution, and logos as vector/eps files. A proof for approval will be provided after layout.

For more information on advertising opportunities, please email sales@fonkmagazine.nl

 

fonkmagazine.nl

fonkmagazine.nl is a publication of Fonk Media. It includes the websites fonkmagazine.nl and the Fonk daily newsletter. Monthly, fonkmagazine.nl reaches approximately 20,000 to 50,000 unique visitors, with pageviews ranging from 100,000 to 175,000 per month. In addition to fonkmagazine.nl, there are offline activities in the print medium, namely Fonk Magazine, which is published every two weeks (print and digital edition), and the annual agency special Red Alert (print and digital edition).

 

Display Advertising

GIF, JPG, and Flash (SWF) ads can be submitted. Flash (SWF) ads must include a clicktag. All files have a maximum file size of 1 MB.

- Leaderboard: 728 x 90 CPM €15
- Large rectangle: 336 x 600 CPM €20
- Halfpage: 336 x 600 CPM €40
- Medium halfpage: 300 x 600 CPM €40

 

Terms and Conditions

Campaigns will be placed no later than three days after submission of the ad material.

 

Paid Online Content Rates

For commercial posts on the website, the rate is €450 per article. For 10 or more posts, the rate is €350 per post.

The text will be published with hyperlinks and images. The editorial team reserves the right to refuse articles.

 

Fonk daily

We send a daily email newsletter to approximately 7,000 subscribers. Readers are informed about media, agency, marketing, and financial news.

Readers of fonkmagazine.nl (and Fonk Magazine) include brand and product managers, media specialists, advertising managers, creatives including designers and art directors, copywriters, photographers, street artists, art institutions, PR professionals, market researchers, and anyone involved in or working in the marketing and communications industry in the Netherlands.

 

Advertising in Fonk Daily

Advertising in the newsletter can be done in two formats:

- Full banner 468x60 (max. 350 kb) .jpg or .gif
- Advertorial (max. 50 words, logo size max. 120x120) Word and .jpg or .gif

 

Fonk Daily Newsletter Rates

- Fixed fee for fullbanner: €600 per week
- Fixed fee for fullbanner: €175 per day
- Fixed fee for vertical banner: €500 per week
- Fixed fee for vertical banner: €150 per day

 

Red alert

General information

Title: Red alert
Special edition of: Fonk magazine
Advertising exploitation: sales@fonkmagazine.nl
Editor-in-chief: Nicolette Hulsebos / redactie@fonkmagazine.nl
Traffic/production: Manouk Kronen / traffic@fonkmagazine.nl
Publication date: Autumn 2024
Circulation: approx. 5,000 copies
Format: digital and print

 

Technical information

Printing process: sheet-fed offset
Repro material: high-resolution certified, full color

Participation in Bureau Klanttevredenheidsonderzoek (Customer Satisfaction Survey)
Per agency: €115 (excl. VAT)

 

Company presentation

A standard company presentation consists of four pages, which can be extended by two pages.

Early bird rate: €1,950 (excl. VAT)
Regular rate: €2,500 (excl. VAT)
Company presentation specifications
General company information should be supplied as a separate text document. We will format and place it on the left side of the opening spread.

Opening spread: 363 x 254 mm (w x h)
Following spread: 430 x 254 mm (w x h)

 

Advertisement pages

- 1/1 page: €1,000 (excl. VAT)
- 2/1 page: €1,850 (excl. VAT)
- Cover positions: 10% surcharge

 

Advertisement page specifications

For bleed advertisements, please allow for an extra 3mm all around for bleed and 10mm spine thickness.

- 1/1 page: 225 x 300 mm (w x h)
- 2/1 page: 450 x 300 mm (w x h)

 

Sales contact

Fonk media
Amsterdamsestraat 3A
1398 BK Muiden
T. 0294-262360
M. 06-53960249
E. sales@fonkmagazine.nl